Tietosuojaseloste

Kuinka käsittelemme henkilötietoja

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi: Jaakko Kilpeläinen / aputoiminimi: Markkinointitoimisto Näkyy ja Kuuluu.

Y-tunnus: 2203521-2.

Yhteyshenkilö: Jaakko Kilpeläinen, sähköposti: jaakko@njkl.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Näkyy ja Kuuluun asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tarkoitus

Keräämme henkilötietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti, jotta voimme pitää yhteyttä asiakkaisiimme, kehittää palvelujamme ja markkinoida niitä. Keräämme tietoja alla mainituilla tavoilla:

Yhteydenottolomakkeet

Yhteydenottolomakkeeseen syöttämäsi tiedot välittyvät sähköpostiosoitteeseen jaakko@njkl.fi. Syöttämäsi tiedot eivät tallennu sivuston taustahallintaan. Sähköpostissa säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen asiasi käsittelyn kannalta. Voimme myös tallentaa yhteystietojasi asiakasrekisteriimme tulevia suoramarkkinointitarkoituksia varten (esim. sähköpostimarkkinointi).

Käsittelemme vain niitä tietoja, jotka olet meille itse tällä lomakkeella antanut. Pyynnöstäsi poistamme henkilötietosi mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Tällaisen pyynnön voit lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen jaakko@njkl.fi.

Palautelomakkeet

Pyydämme joidenkin järjestämiemme koulutustilaisuuksien osallistujilta palautetta verkkolomakkeilla. Palauttella annetut tiedot tallentuvat njkl.fi-sivuston taustahallintaan. Käytämme tietoja palveluidemme kehittämiseen. Sanallisia palautteita saatamme käyttää harkintamme mukaan myös markkinointitarkoituksiin, mikäli palautteen antaja on antanut siihen luvan, jota häneltä näissä lomakkeissa kysytään.

Likäksi palautteen antajan yhteystietoja voidaan myöhemmin käyttää suoramarkkinointiin (esim. sähköpostimarkkinointi) EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) mainitun oikeutetun edun mukaisesti.

Poistamme palautelomakkeiden tiedot heti, kun emme niitä enää tarvitse. Palautteen antajan pyynnöstä poistamme hänen antamansa tiedot mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Tällaisen pyynnön voit lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen jaakko@njkl.fi.

Käsittelemme vain niitä tietoja, jotka asiakkaamme on palautelomakkeella meille antanut.

Evästeet

Luomme tilastollisen kokonaiskuvan verkkosivustomme kävijöistä Google Analyticsin avulla. Analytics käyttää evästeitä mutta ei anna meille tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Sivustomme sivut tai artikkelit voivat myös sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 5 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
  2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
  3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
  4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
  5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
  6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
  7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

7. Kenelle jaamme tietosi

Emme jaa tietojasi eteenpäin Näkyy ja Kuuluun ulkopuolisille tahoille ilman suostumustasi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

9. Verkkoanalytiikka

Google Analytics kerää anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

10. Kohdennettu mainonta

Sivuillamme vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa sosiaalisen median palveluissa kuten Facebook, Instagram ja Twitter.